Regulamin

Regulamin korzystania z portalu/serwisu internetowego hektarwiedzy.pl

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin został stworzony w celu określenia warunków korzystania z treści oraz zasobów Portalu Hektar Wiedzy działającego za pośrednictwem sieci Internet.
1.2. Terminy stosowane w niniejszym Regulaminie:
1.2.1. Administrator – Udostępniający – właściciel i administrator portalu hektarwiedzy.pl – Cezary Wincenciak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agroconcept Cezary Wincenciak, z siedzibą w Płocku, ul. Hubalczyków 10 lok. 12, 09-410 Płock, NIP: 7743195803, REGON: 384556501, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: [email protected]
1.2.2. Portal – strona internetowa, zarejestrowana w domenie hektarwiedzy.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, które wspólnie stanowią integralną część portalu), umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów portalu tj. uzyskanie wybranej opcji dostępu do treści, uczestnictwo w organizowanych przez administratora szkoleniach i spotkaniach o charakterze informacyjnym, edukacyjnym.
1.2.3. Użytkownik – zarejestrowana lub niezarejestrowana osoba korzystająca z zasobów portalu. Użytkownikiem może być osoba dorosła posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba powyżej 16. roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie, po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
1.2.4. Kontrahent – zarejestrowana na Platformie osoba fizyczna lub prawna, która opłaciła dostęp do wybranego Abonamentu w systemie e-learning w ramach Platformy. Każdy Kontrahent jest jednocześnie zarejestrowanym Użytkownikiem.
1.2.5. Kontrahent Instytucjonalny – zarejestrowana na Platformie instytucja (np. Szkoła, Instytut), która opłaciła dostęp do wybranego Abonamentu w systemie e-learning w ramach Platformy. Warunki udostępnienia zasobów Platformy Kontrahentowi Instytucjonalnemu są przedmiotem oddzielnej umowy, jednakże zastosowanie mają w tym przypadku również postanowienia niniejszego Regulaminu. Każdy Kontrahent Instytucjonalny jest jednocześnie zarejestrowanym Użytkownikiem.
1.2.6. Rejestracja na portalu – zbiór czynności, polegający na podaniu przez osoby zainteresowane korzystaniem z portalu odpowiednich, wymaganych w formularzu rejestracyjnym informacji. Czynności te polegają na podaniu imienia, nazwiska osoby, jej adresu e-mail, telefonu, oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Akceptacja w/w odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
1.2.7. Tabela opłat – udostępniony Użytkownikowi/ Kontrahentowi/ Kontrahentowi Instytucjonalnemu zbiór możliwych opcji Abonamentu (dostępu) i odpowiadających im cen.
1.2.8. Nazwa Użytkownika/Login – unikalny ciąg znaków ustalany podczas rejestracji przez potencjalnego Użytkownika portalu na potrzeby założenia konta w portalu, umożliwiający identyfikacje Użytkownika i późniejszego korzystania przez niego z zasobów portalu .
1.2.9. Hasło – niejawny ciąg znaków (znany jedynie Użytkownikowi), wymagany do poprawnego zalogowania się na portalu , umożliwienie identyfikacji Użytkownika i późniejszego korzystania przez niego z zasobów portalu .
1.2.10. Treści portalu – wszelkie materiały, treści zawarte na stronie www.hektarwiedzy.pl niezależnie od ich tematyki i sposobu prezentacji, z wyłączeniem treści premium.
1.2.11. Treści premium – materiały szkoleniowe – to wszystkie materiały i treści zawarte i dostępne na portalu wymagające uzyskania płatnego dostępu do nich.
1.2.12. Szkoła – szkoła średnia lub szkoła wyższa o profilu rolniczym prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub organy administracji samorządu terytorialnego.
1.2.13. Koordynator – osoba wyznaczona przez Szkołę do współpracy z administratorem.

2. Warunki techniczne
2.1. W celu korzystania z treści portalu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu/smartfona, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości portalu. Administrator dopełni należytej staranności, aby portal wyświetlał się poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz aby korzystając z tych urządzeń Użytkownik mógł bez niedogodności korzystać z zasobów portalu .
2.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów portalu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
2.3. Administrator zapewnia, iż korzystanie z zasobów portalu nie powoduje po stronie Użytkownika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów portalu nie jest wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego.
2.4. Administrator, jak również administrator serwera zastrzegają sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu portalu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.
2.5. O każdej planowanej, bieżącej konserwacji serwera/oprogramowania i wynikającej z tego faktu przerwie technicznej, administrator poinformuje Użytkowników poprzez komunikat na Portalu.
2.6. Brak możliwości korzystania z zasobów portalu w trakcie trwania przerwy technicznej nie jest podstawą do zwrotu Użytkownikowi/ Kontrahentowi / Kontrahentowi Instytucjonalnemu całości, ani części opłaty za dostęp do zasobów Platformy oraz nie stanowi podstawy do dochodzenia wynikłej lub mogącej wyniknąć z tego powodu szkody lub krzywdy. Nie jest podstawą do dochodzenia odszkodowań

3. Opłaty
3.1. Korzystanie z Portalu z wyłączeniem treści premium jest darmowe.
3.2. Podstawą określenia należności za udostępnienie treści premium Portalu jest tabela opłat umieszczona na stronie internetowej udostępniającego.
3.2. Udostępniający zastrzega sobie prawo do zmian w tabeli opłat, przy czym każda taka zmiana nie będzie skutkować obowiązkiem żadnych dopłat/zwrotów całości bądź części opłaconych kwot Użytkownikom, Kontrahentom, Kontrahentom Instytucjonalnym w ramach udostępnionych im treści premium. Żadna zmiana tabeli opłat dokonana w czasie trwania subskrypcji Kontrahentów lub Kontrahentów Instytucjonalnych nie ma wpływu na wykupiony i aktualnie wykorzystywany Abonament. Naniesione przez Udostępniającego zmiany w cenach mają zastosowanie dla nowych subskrypcji od dnia opublikowania tabeli opłat na stronie Internetowej Udostępniającego i w Platformie.
3.3. Wszystkie podane w Platformie ceny dostępu do płatnych zasobów są cenami brutto, co oznacza, że Użytkownik/ Kontrahent / Kontrahent Instytucjonalny dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT.
3.4. Administrator zastrzega sobie prawo ustalania dla poszczególnych Użytkowników różnych poziomów dostępu do wybranych treści.

4. Realizacja zamówień
4.1. Użytkownik, który chce korzystać z treści premium portalu dokonuje Rejestracji.
4.2. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie założenia konta na portalu. Po założeniu konta Użytkownik ma możliwość zalogowania się do portalu.
4.3. Po dokonaniu wyboru odpowiedniego Abonamentu – poziomu dostępu, Użytkownik uiszcza płatność za dostęp do Portalu. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Udostępniającego, Kontrahent / Kontrahent Instytucjonalny otrzymuje e-mail z potwierdzeniem płatności. Od tego momentu zasoby Portalu zostają udostępnione Kontrahentowi / Kontrahentowi Instytucjonalnemu.
4.4. Dokonanie opłaty za dostęp do treści premium portalu jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi dostępu do Platformy.
4.5. Użytkownik, który uzyskał dostęp do treści premium, otrzymuje dostęp do zasobów portalu na określony przedział czasowy, wyrażony w miesiącach
4.6. Czas trwania i terminy korzystania z treści premium zależą wyłącznie od woli użytkownika.. Powyższe oznacza, iż może on korzystać z zasobów premium 24h/dobę z wyłączeniem okresów awarii oraz planowanych konserwacji.
4.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyn przysługuje wyłącznie Użytkownikowi będącemu konsumentem. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Zawierając umowę o jakiej mowa w punkcie 4.4 niniejszego Regulaminu Użytkownik będący konsumentem zgadza się na spełnienie świadczenia jakiego umowa ta dotyczy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuje do wiadomości, iż traci tym samym prawo do odstąpienia od umowy.

5. Odpowiedzialność
5.1. Administrator dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z portalu przebiegało bez zakłóceń, a portal działał bez usterek i niedogodności dla Użytkowników. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu portalu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, administrator zobowiązuje się informować Użytkowników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Platformy.
5.2. Użytkownik , który na skutek usterek po stronie portalu nie ma możliwości korzystania z niego, w miarę możliwości zgłasza ten fakt do administratora za pośrednictwem poczty e-mail [email protected]. Udostępniający niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania portalu .
5.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z portalu przez Użytkownika lub osobę trzecią.
5.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronie, w szczególności sposób ich wykorzystania; treści publikowane są wyłączenie w celach informacyjnych i zaleca się podjęcie wszelkich środków ostrożności przed ich zastosowaniem.
5.5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zawartości portalu, dodawania nowych treści, modyfikacji ich formy. Każda taka zmiana dokonywana jest w celu uatrakcyjnienia korzystania z portalu i służy poprawie wartości merytorycznej portalu.
5.6. W przypadku, gdy Udostępniający dokonuje zmian wymienionych w pkt. 5.5. niniejszego Regulaminu, nie stanowi to podstawy do rezygnacji z subskrypcji przez Klienta ani żadnych roszczeń natury reklamacyjnej.

6. Korzystanie z portalu
6.1 Dostęp do treści portalu z wyłączeniem treści premium jest bezpłatny.
6.2. Użytkownik ma dostęp do portalu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czas trwania i terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli użytkownika.
6.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta/profilu zarejestrowanego na portalu osobom trzecim. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Użytkownika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta osobom trzecim.
6.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści materiałów udostępnionych w ramach portalu.
6.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których administrator nie nadał Użytkownikowi uprawnień.
6.6. Portal oraz poszczególne treści na Portalu podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa.
6.7. Każde wykorzystanie Portalu oraz treści Portalu, które wykracza poza określone w Regulaminie jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody Administratora.
6.8. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia profilu Użytkownika oraz cofnięcia przyznanego mu loginu i hasła w sytuacji, gdy Użytkownik podejmuje działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu portalu, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby portalu bez zgody administratora oraz zachowuje się w stosunku do Niego oraz innych Użytkowników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
6.9. Dostęp do treści premium przeznaczony są wyłącznie do użytku domowego. Nie mogą być wyświetlane i udostępniane masowo dla szerszej publiczności.
6.10. Konta/profile dla koordynatorów w ramach działania modułu „Dla szkół” mogą być wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach lekcyjnych i w godzinach pracy szkoły.

7. Usuwanie konta i wypowiedzenie umowy
7.1. Użytkownik ma prawo rezygnacji z korzystania z zasobów portalu przez usunięcie swojego konta. Usunięcie odbywa się poprzez zgłoszenie mailowe na adres [email protected]
7.2. Każda ponowna rejestracja po usunięciu konta wymaga ponownego przejścia procedury rejestracyjnej.

8. Reklamacje
8.1. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej poprzez email, pod adresem [email protected]. Udostępniający ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji i udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi informacji zwrotnej najpóźniej w przeciągu 14 dni dla spraw dotyczących naprawy funkcjonowania Platformy oraz 30 dni od daty zarejestrowania reklamacji dla wszystkich pozostałych spraw. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta na adres mailowy, z którego Klient wysłał zgłoszenie.
8.2. Reklamacja Klienta powinna zawierać jego imię i nazwisko, opcję wykupionego Abonamentu, adres e-mail użyty przy rejestracji, opis, czego dotyczy reklamacja wraz ze wskazaniem żądania Klienta oraz przytoczeniem okoliczności uzasadniających reklamację.
8.3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Udostępniającego, Użytkownikowi przysługuje zwrot kwoty w wysokość 1/30 miesięcznego abonamentu za każdą dobę (24 godziny) niedostępności usługi.
8.4. Zwrot reklamacyjny, o którym mowa w pkt. 8.3 następuje w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przelewem na konto, z którego Użytkownik dokonał wpłaty.

9. Prawa autorskie
9.1. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane na portalu stanowią własność administratora. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej zgody administratora .
9.2. Materiały i zasoby, zawarte w strukturze portalu, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism i umów, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika.

10. Dane osobowe
10.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Cezary Wincenciak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agroconcept Cezary Wincenciak, z siedzibą w Płocku, ul. Hubalczyków 10 lok. 12, 09-410 Płock, NIP: 7743195803, REGON: 384556501; adres poczty elektronicznej: agro[email protected], numer telefonu kontaktowego: + 48 608416710
10.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
a. w celu rejestracji profilu Użytkownika na portalu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. w celu przyjmowania i realizacji zamówień złożonych przez Kontrahentów / Kontrahentów Instytucjonalnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. w celu obsługi reklamacji składanych przez Użytkowników (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
d. w celach marketingowych, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e. w celu wysyłania powiadomień Użytkownikowi o dostępności usługi, za wyraźną zgodą Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
f. w celu prowadzenia bazy danych zawartych umów cywilnoprawnych oraz rozliczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g. w celu prowadzenia statystyk portalu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
h. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
i. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
j. w celach administracyjnych administratora będących realizacją jego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
10.3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym współpracującym z administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, rozliczania należności, archiwizacji, doręczenia, usługi prawne, ubezpieczenia.
10.4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:
a. wprowadzanie danych osobowych do rejestrów administratora,
b. przekazywanie danych osobowych podmiotom odpowiedzialnym za realizację zamówienia.
c. przekazywanie danych osobowych podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie hostingu,
d. porządkowanie danych osobowych użytkowników portalu,
e. gromadzenie i analiza danych osobowych w serwisie hostingowym strony internetowej,
f. automatyczne zbieranie danych za pośrednictwem plików cookies,
g. przechowywanie danych osobowych przez administratora,
h. wydruk i skanowanie materiałów zawierających przetwarzane dane osobowe.
10.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 10.2. niniejszego Regulaminu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
10.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jakich podanie jest dobrowolne, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
10.7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10.8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób automatyzowany a także mogą być profilowane w celach związanych z obsługą portalu oraz w celach marketingowych.
10.9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne w celu realizacji umów zawartych za portalu.
10.10. Administrator oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Administrator nadto oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

11. Informacja o plikach cookies
11.1. Platforma hektarwiedzy.pl wykorzystuje pliki cookies.
11.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu, na którym Użytkownik aktualnie korzysta z platformy i przeznaczone są do korzystania ze stron i podstron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
11.3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.
11.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
11.4.1. Tworzenia statystyk, które pomagają ustalić, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich zawartości i struktury;
11.4.2. Utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
11.5. W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika .
11.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej
11.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu .

12. Zapisy końcowe
12.1. Użytkownik korzystający z dostępu do portalu hektarwiedzy.pl wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
12.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy rejestracji na Platformie lub dedykowany komunikat dostępny na Portalu.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta.

Back to top button